Catalogue Central Camera Co 1951

Page 3













MarqueModèleType
d'appareil
FormatMarque de
l'objectif
Modèle de
l'objectif
OuvertureMarque de
l'obturateur
Modèle de
l'obturateur
Exclusivité

VoigtlanderVitoFolding24 x 36 mm VoigtlanderSkopar 3,5F. DeckelCompur Rapid

LeicaIIICCompact24 x 36 mm LeitzSummitar 2

VoigtlanderVito IIFolding24 x 36 mm VoigtlanderColor Skopar 3,5Gauthier (AGC)Prontor Super

IhageeKine Exakta IIReflex SLR24 x 36 mm Carl ZeissBiotar 2

IhageeKine ExaktaReflex SLR24 x 36 mm SchneiderXenon 2

KodakRetina IIBFolding24 x 36 mm SchneiderXenon 2F. DeckelCompur Rapid

ArgusA2BCompact24 x 36 mm Anastigmat 4,5

CiroCiro 35Compact24 x 36 mm Anastigmat 3,5

VoigtlanderVitessaCompact24 x 36 mm VoigtlanderUltron 2F. DeckelCompur Rapid